Regulamin

Wstęp

Poniższy Regulamin obejmuje zasady korzystania oraz funkcjonowania portalu społecznościowego imprezy.mielec.pl. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

Definicje

imprezy.mielec.pl – Mielecki Portal Imprezowy, e-mail: biuro@imprezy.mielec.pl

Użytkownik – osoba posiadająca konto w serwisie imprezy.mielec.pl i akceptująca warunki niniejszego Regulaminu.


Administrator/Moderator
- osoba zarządzająca i prowadząca Portal imprezy.mielec.pl.

Konto – oznacza zbiór zasobów i uprawnień w ramach danego portalu przypisanych konkretnemu użytkownikowi . Założenie konta następuje po wcześniejszym procesie rejestracji poprzez podanie e-maila, loginu i hasła. Użytkownik może mieć na danym serwisie jedno konto

Profil – to tożsamość użytkownika w portalu imprezy.mielec.pl. Zawiera on dane osobowe, pliki wideo, zdjęcia, linki, pliki poczty, ustawienia konta, hasła, certyfikat bezpieczeństwa.

Komentarz - pisemne wyrażenie opinii na temat Profilu Użytkownika, zdjęć, filmów wideo, wystawione poprzez innego Użytkownika portalu.

Ban - zablokowanie dostępu danego Użytkownika który złamał zasady Regulaminu.

Konto / rejestracja
1. Dokonując rejestracji w portalu imprezy.mielec.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności przedstawioną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.

2. Warunkiem korzystania z Serwisu wymagających logowania jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz wypełnienie i zapisanie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie głównej serwisu imprezy.mielec.pl. Rejestracja wymaga potwierdzenia jej poprzez kliknięcie linku przesłanego na wskazany adres e-mail. Jeśli po ukończonej rejestracji Użytkownik będzie chciał usunąć konto może tego dokonać logując się w serwisie i wybierając opcję "Usuń konto" - spowoduje to całkowite usunięcie konta z Serwisu.

3. Użytkownik ma możliwość modyfikacji lub całkowitego usunięcia swojego Konta. Użytkownik może korzystać z portalu zarówno bez rejestracji jak i po jej wykonaniu. Niezarejestrowany użytkownik może korzystać z wszystkich usług nie wymagających logowania. Korzystanie z Portalu jest darmowe w zakresie jego podstawowej funkcjonalności. Dodatkowe, płatne funkcje dostępne w Portalu są wyraźnie oznaczone i opisane.

4. Rejestrując się w Portalu imprezy.mielec.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych.

5. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez imprezy.mielec.pl w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez imprezy.mielec.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

6. Użytkownik wyraża zgodę, aby jego dane, obejmujące adres elektroniczny i hasło, były wykorzystywane w celu dokonania zakupu produktów lub usług za pośrednictwem portalu imprezy.mielec.pl.

7. Portal imprezy.mielec.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Portalu (np. zmiany w funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o nowych wiadomościach, komunikaty systemu). Każdy z użytkowników Portalu ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać informacji od Portalu. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Administratora i jego kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)

8. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

8.1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
8.2. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Portalu,
8.3. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,
8.4. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przekazanych w formularzu rejestracyjnym,
8.5. wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Portalu imprezy.mielec.pl oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Portalu,
8.6. umieszczenie na Koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.

Zasady ogólne
1. Każdy Użytkownik Portalu imprezy.mielec.pl może posiadać tylko jedno Konto, odnoszące się do jego osoby. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Administratora. Zakazuje się udostępniania swojego Konta lub hasła innym osobom, jak i korzystania z Kont lub haseł należących do innych osób.

2. Zabrania się wykorzystywania Portalu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć lub filmów o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.

3. Zabrania się wykorzystywania systemu Wiadomości do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako SPAM, z wyłączeniem Klubów które mogą przesyłać Użytkownikom jedynie te materiały, które promują ich działalność rozrywkową tj. koncerty, bankiety, imprezy zamknięte itp.

4. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Serwisu oraz innych Użytkowników.

5. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Portalu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników.

7. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Portalu, Użytkowników i innych Osób.

8. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika mogą zostać nałożone blokady czasowe lub Ban na używanie części materiałów Serwisu.

9. Portalu lub Administrator mogą usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika niespełniające Regulaminu, bez konieczności informowania go o tym.

10. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu plików, komentarzy lub innych treści w portalu imprezy.mielec.pl, a także za skutki udzielenia, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika licencji, zgód i zezwoleń w tym za korzystanie z udzielonych przez użytkownika praw w granicach tych praw, odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec imprezy.mielec.pl z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych plików, komentarzy lub innych treści w serwisie imprezy.mielec.pl lub z tytułu udzielenia, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika licencji, zgód i zezwoleń, a także z tytułu korzystania przez imprezy.mielec.pl z udzielonych przez użytkownika praw w granicach tych praw, użytkownik będzie zobowiązany bezwarunkowo, nieodwołalnie i na pierwsze żądanie imprezy.mielec.pl lub takiego podmiotu zadośćuczynić uzasadnionym roszczeniom imprezy.mielec.pl lub takiego podmiotu. Zobowiązania użytkownika określone w niniejszym punkcie dotyczą sytuacji, gdy roszczenia osób trzecich objęte niniejszym punktem będą bezpośrednią konsekwencją działań lub zaniechań użytkownika dotyczących zamieszczenia określonych treści w serwisie.


Zdjęcia i filmy
1. Użytkownik może zamieszczać w Portalu Zdjęcia i Filmy Wideo wyłącznie na których publikację uzyskał zgodę. Szczególnie dotyczy to materiałów na których widoczna jest twarz osoby lub inny element pozwalający jednoznacznie zidentyfikować daną osobę. Wstawienie w/w materiałów do Portalu przez Użytkownika stanowi jednocześnie oświadczenie Użytkownika, że posiada on odpowiednie zgody i uprawnienia w świetle których publikacja w Serwisie jest dozwolona.

2. Zdjęcie/film przedstawiające osobę Użytkownika powinno przedstawiać jego aktualny wizerunek. Zdjęcie/film powinien przedstawiać Użytkownika w taki sposób, aby możliwa była jego identyfikacja w kontakcie bezpośrednim.

3. Użytkownik może samodzielnie usunąć zamieszczone przez siebie zdjęcie lub film wideo ze swojego konta, jednak usunięcie zdjęcia/filmu przez Użytkownika ze swojego konta nie skutkuje usunięciem obrazka z systemu. Portalu imprezy.mielec.pl może wyświetlać usunięty przez Użytkownika obrazek bez ograniczeń jednak obrazek ten nie obciąża w żaden sposób konta Użytkownika.

4. Użytkownik zostanie powiadomiony wiadomością wysłaną przez automat na podany przy rejestracji adres e-mail po każdorazowym odrzuceniu zdjęcia/filmu poprzez Moderatora Serwisu.

5. Użytkownik nie może zamieszczać w Portalu zdjęć lub filmów wideo, których nie jest autorem i do których nie posiada zgody na ich publikacje. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich. W przypadku zgłoszenia pod adresem imprezy.mielec.pl jakichkolwiek roszczeń osób trzecich powstałych wskutek zamieszczenia przez Użytkownika zdjęcia lub filmy wideo w Serwisie Użytkownik podejmie na swój koszt wszelkie środki obrony przed przedmiotowymi roszczeniami osób trzecich oraz pokryje wszelkie uzasadnione koszty jakie poniósł imprezy.mielec.pl wskutek podniesienia przedmiotowych roszczeń przez osoby trzecie.

6. Moderator Portalu nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim musi zweryfikować zdjęcie/film wstawione poprzez Użytkownika.

7. Portal w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Portalu zdjęć lub filmów. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

8. Portal nie ponosi odpowiedzialności za materiały wideo prezentowane na stronach portalu. Wszelkie prawa majątkowe i autorskie do prezentowanych materiałów wideo pochodzących z zewnętrznych źródeł, a także odpowiedzialność płynąca z tego faktu należą do Użytkowników lub zewnętrznych źródeł.

9. użytkownik zobowiązuje się nie dystrybuować żadnych części witryny internetowej imprezy.mielec.pl w tym między innymi jakichkolwiek treści na jakichkolwiek nośnikach bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody imprezy.mielec.pl, chyba że w ramach portalu imprezy.mielec.pl zostaną udostępnione środki do realizacji takiej dystrybucji za pośrednictwem funkcji oferowanych w ramach usług.

10. użytkownik zobowiązuje się nie uzyskiwać dostępu do treści przy pomocy technologii lub środków innych niż strony umożliwiające odtwarzanie nagrań wideo

11. użytkownik zobowiązuje się nie używać ani nie wprowadzać żadnego zautomatyzowanego systemu (w tym między innymi robotów, automatów służących do pobierania plików graficznych (spider) lub narzędzi służących do przeglądania zawartości w czasie braku dostępu do internetu (offline reader), które uzyskują dostęp do usługi w taki sposób, że wysyłają więcej zapytań do serwerów imprezy.mielec.pl w danym okresie niż w tym samym czasie mógłby wysłać człowiek przy wykorzystaniu publicznie dostępnej standardowej (tj. niezmodyfikowanej) przeglądarki;

12. użytkownik zobowiązuje się uzyskiwać dostęp do Treści wyłącznie na własny użytek i nie w celach komercyjnych, jedynie zgodnie z przeznaczeniem wynikającym z normalnego zakresu funkcji Usług oraz wyłącznie w celu prowadzenia Streaming. „Streaming" oznacza jednoczesną cyfrową transmisję materiału przez imprezy.mielec.pl za pośrednictwem Internetu do urządzeń z dostępem do Internetu obsługiwanych przez użytkownika w taki sposób, że dane są przeznaczone do oglądania w czasie rzeczywistym i nie są przeznaczone do pobierania (stałego lub tymczasowego), kopiowania, przechowywania lub redystrybuowania przez użytkownika.

13. użytkownik zobowiązuje się, iż nie będzie kopiować, powielać, dystrybuować, przekazywać, nadawać, wyświetlać, sprzedawać, licencjonować ani wykorzystywać treści video w żaden inny sposób bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody imprezy.mielec.pl

Odpowiedzialność
1. Serwis imprezy.mielec.pl zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.

3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. imprezy.mielec.pl zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszający zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Serwisu bądź innych Osób.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć/filmów lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie/film lub wizerunek innej osoby.

Reklamacja
1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorowi lub Moderatorowi.

2. Zgłoszenie reklamacji można dokonać za pomocą formularza znajdującego się w dolnym menu Serwisu "Kontakt". Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Użytkownika (login oraz telefon i/lub e-mail) wnoszącego reklamację, zwięzły opis przedmiotu sprawy.

3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.

5. Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.

Postanowienia końcowe
1. Serwis imprezy.mielec.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.

2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w pkt. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między serwisem imprezy.mielec.pl a Użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika.

Kontakt z portalem
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu prosimy kierować e-mailem na adres biuro@imprezy.mielec.pl

 

 

Dane Osobowe i sposób ich wykorzystywania

  1. W czasie rejestracji w Portalu imprezy.mielec.pl Użytkownik będzie poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Dane, o które poprosimy, to login, hasło i adres e-mail. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania Portalu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.
  2. Portal wykorzystuje adresy IP Użytkowników w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną imprezy.mielec.pl. Adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie).
  3. Używamy ciasteczek „cookies” oraz innych technologii internetowych do kontroli strony imprezy.mielec.pl oraz programów poczty elektronicznej. Imprezy.mielec.pl nie używa tych mechanizmów do zbierania ani przechowywania danych osobowych UżytkownPortaluików .
  4. W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Użytkowniku podmiotom trzecim.
  5. Dane użytkowników będą wykorzystywane wyłącznie przez Serwis imprezy.mielec.pl w celu poprawnego działania Konta Użytkownika oraz w celu wysyłania biuletynów i reklam. W wypadku zlecenia wysyłki przez podmiot trzeci, Serwis sam dokonuje wysyłki, a reklamodawca nie ma dostępu do szczegółowych informacji o Użytkowniku.
  6. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Użytkownika mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
  7. W przypadku naruszenia Regulaminu Portalu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, Serwis może udostępnić dane Użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości.

Zmiana danych osobowych

Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu zakładki Ustawienia w Moim koncie, można wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Zmiana Polityki Prywatności

  1. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie ze wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.
  2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w pkt. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Portalem imprezy.mielec.pl a Użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika.

Kontakt z Portalem

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności prosimy kierować e-mailem na adres: biuro@imprezy.mielec.pl .

KALENDARZ
10 - 2018
PNWTŚRCZPTSOND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
POLECAMY
W chwili obecnej nie posiadamy informacji w tym dziale.
FACEBOOK

VIDEO
W chwili obecnej nie posiadamy informacji w tym dziale.
 

Copyrights ©  2011-2016 . Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zarządzana przez: CMS Imperial, Realizacja: portale internetowe